Ärendehantering
Hem

WHISTLEBLOWING CENTRE

Dansk | English | Norsk | Svenska

Hantering av ärenden - säkert, tryggt, och snabbt!

Unika egenskaper

 

Kompetens: vid önskan/behov involveras rättsväsendet ex. jurister i processen. Alla kan delta helt kollaborativt från plats och på tider som passar dem bäst. Därmed får man ökad tillgänglighet till rätt kompetens och man når snabbare säkra lösningar. CCG kvalitetssäkrar alla leveranser - i alla led!

 

 

Anonymitet: vi väljer anonymisering av dialoger, analyser, och andra aktiviteter som t.ex. workshopar när ärendet så kräver eller när visslare skall samverka i processen. Vi använder styrkan med anonymitet situationsanpassat för att få fram fakta och åsikter som annars påverkas av politik, hierarki, och personliga agendor.

 

Säkrad verksamhet: Ärenden bearbetas snabbt och smidigt i säkra anonyma kollaborativa samarbetstjänster.

 

Användarvänligt: Människor kan delta från plats och på tidpunkt som de själva väljer. Även visselblåsare kan involveras i de kollaborativa aktiviteterna - självklart helt anonymt.

Ärendehantering - Externt ombud

 

Visselblåsar-funktioner kräver mer än bara en IT-lösning. Därför erbjuder vi en stab av krisutbildad personal som svarar i telefon, som bemöter visselblåsare, och hanterar ärende och dialog med visselblåsare genom hela processen. Vi erbjuder ett antal valbara kanaler för ärendehantering.

 

  • Telefon: vi sätter upp en kundunik telefontjänst,

en "Hotline" där krisutbildad personal svarar på

överenskomna tider och övrig tid kopplas telefon-

svarare in som informerar visselblåsare om gällande

rutin. Hit kan då också synskadade vända sig.

Inga samtal spelas in.

  • Formulär: vi utformar och kundanpassar ett web-

baserat anmälningsformulär som sen implementeras

i kundens intranät. All inkommande informationen

hanteras i säkra IT-miljöer på servrar i Sverige med garanterad anonymitet.

Exempel på anmälningssida.

  • Epost: vi sätter upp ett kundunikt epostkonto som hanteras av vår krisutbildade personal. Alla ärenden bereds enligt krav på anonymitet och skickas sen till kunds processägare.
  • Brev: vi sätter upp en kundunik brevlåda till vilken visselblåsare kan skicka sina anmälningar. Alla inkomna ärenden bereds enligt krav på anonymitet och skickas sen till kunds processägare.

CCG:s Visselblåsar-funktion bemannas på de tider som önskas och med personal som svarar på de språk som önskas. Normalt är bemanning på kontorstid under vardagar, men tjänsten erbjuds 24/7 alla dagar året runt.

 

Dialog med visselblåsare: Alla ärenden får ett unikt ID, som också informeras till visselblåsaren. Detta ID används för att koppla ihop ärende med visselblåsare så att status på ärende hela tiden kan förmedlas till visselblåsare. Bättre med informerade visselblåsare än frustrerade som pratar med media.

 

CCG:s tjänsteavtal - ärendehantering - erbjuder

Bemanning med krisutbildad personal säkerställs för beställd beredskapsnivå, personal informeras om kundunika leveranskrav, och kundunika svars- och ärenderutiner implementeras enligt ovan. Alla rutiner verifieras enligt dokumenterade testrutiner.

 

I tjänsten ingår följande valbara funktioner:

 

Driftssättning av telefontjänst med kundunikt telefonnummer. Här bestämmer ni själva vilka tider som vår krisutbildade personal skall vara tillgänglig. På övriga tider infomerar en telefonsvarare på önskat språk om vilka förutsättningar som gäller för tjänsten.

 

Driftsättning av standard krypterad anmälningssida på web. Här får ni hjälp med att utforma er egen anmälningssida, med egen logotyp, och egna referenser. Arbetet utgår alltid från vår standard och förädlas sen till kundunik lösning. En eller flera önskade språkvarianter kan leveraras.

 

Driftsättning av kundunik epost-hantering för mottagande av anmälningar. Här får ni ett eget epost-konto dit anmälningar på dygnets alla timmar kan skickas. Alla ärenden anonymiseras, bereds, och görs synliga för er processägare att arbeta vidare med i åtgärdshantering. Vi tar alltid bort ärendet efter att det överlämnats till er processägare.

 

Driftsättning av brevhantering. Här får ni en egen adress dit anmälningar alltid kan skickas. Alla inkomna ärenden och bilagor/handlingar förstörs direkt efter att de har gjorts tillgängliga för er processägare i enlighet med de krav som visselblåsaren ställt avseende anonymitet.

 

Alla inkomna ärenden anonymiseras och skickas omgående vidare till er processägare, samt sammanställs periodiskt (veckovis eller månadsvis efter önskemål) i rapportform och skickas över till er processägare enligt önskad rutin (brev/epost/annan form).

 

Regelbundna uppföljningsmöten sker med ansvarig person, er processägare, som del av vår kontinuerliga verksamhetsutveckling. Dessa möten sker som standard via telefon och med överenskommen regelbundenhet.

 

Tjänsten levereras på ett eller flera språk efter er önskan - globalt, regionalt, lokalt efter behov.

 

Externt ombud

Ärendehanteringen sköts av CCG:s samarbetspartner Interaktiv Säkerhet AB i enlighet med CCG:s krav. Varje kundinstallation verifieras på plats av CCG och valideras tillsammans med kund innan acceptans av tjänsten sker. För mer information - kontakta oss här - idag.

 

50 personer väntar på ditt samtal

Copyright 2009-2014 CCG Europe AB © All Rights Reserved