Åtgärdshantering
Hem

WHISTLEBLOWING CENTRE

Dansk | English | Norsk | Svenska

Åtgärdshantering - snabbt, kollaborativt, kostnadseffektivt!

Unika egenskaper

 

Kompetens: vid önskan/behov involveras rättsväsendet ex. jurister i processen. Alla kan delta helt kollaborativt från plats och på tider som passar dem bäst. Därmed får man ökad tillgänglighet till rätt kompetens och man når snabbare säkra lösningar. CCG kvalitetssäkrar alla leveranser - i alla led!

 

 

Anonymitet: vi väljer anonymisering av dialoger, analyser, och andra aktiviteter som t.ex. workshopar när ärendet så kräver eller när visslare skall samverka i processen. Vi använder styrkan med anonymitet situationsanpassat för att få fram fakta och åsikter som annars påverkas av politik, hierarki, och personliga agendor.

 

Säkrad verksamhet: Ärenden bearbetas snabbt och smidigt i säkra anonyma kollaborativa samarbetstjänster.

 

Användarvänligt: Människor kan delta från plats och på tidpunkt som de själva väljer. Även visselblåsare kan involveras i de kollaborativa aktiviteterna - självklart helt anonymt.

Åtgärdshantering: Utreda & Definiera Lösning

 

Med CCG:s Visselblåsar-tjänst kan man processa utredningar snabbare tack vare vår samverkansplattform som tillåter oss att parallellisera arbeten, tillåter personer att delta från platser och på tider som passar dem, och för känsliga frågor låta personer arbeta helt anonymt också i utredningsskedet.

Slut med slöseri av tid för att boka in stressade personer till möten!

 

Med CCG:s Visselblåsar-tjänst kan man snabbt processa medarbetar-dialoger. Exempelvis är det lämpligt i de fall man måste angripa underliggande problem mer övergripande. Vår samverkansplattform gör ingen skillnad på om det är 10 eller 10'000 personer i samma process.

 

Unlock the power of people!

 

Vårt motto: "Unlock the power of people" uttrycker möjligheten och styrkan med att arbeta inkluderande. När andra arbetar traditionellt med många kostsamma fysiska möten med få utvalda människor så väljer vi att involvera så många som möjligt - snabbt och kostnadseffektivt.

 

Tillgång till rätt kompetens snabbt är inte längre en fråga om fysisk närvaro - det är en fråga om Clever Collaboration! Ljudet av en visselpipa når med digital hastighet över hela världen. Därför är tidseffektiva utredningsprocesser avgörande.

 

CCG:s tjänsteavtal - åtgärdshantering - erbjuder

Mot fast årsavgift får man garanterad svarstid för stöd till åtgärdshantering, samt i dialog med process-ansvarig tar vi fram en åtgärdsplan till överenskommet pris eller enligt överenskommen prislista.

 

Exempel på tjänster vid åtgärdshantering:

 

  • Facilitera utredning i workshop eller online workshop med intressenter och experter. Arbete sker i samverkansplattformen. Uppstartstid beroende på servicenivå.

Leverabler: Komplett ärendedokumentation inklusive åtgärdsplan.

 

  • Facilitera utredning på distans i samverkansplattform. De av kunden utvalda personer får eget login till ärendet där de direkt kollaborativt påbörjar att processa ärendet. Uppstartstid beroende på servicenivå.

Leverabler: Komplett ärendedokumentation inklusive åtgärdsplan.

 

  • Facilitera och processleda insatser/aktiviteter, vägleda kund, vara bollplank och stöd under utredningen, eller vid överenskommelse projektleda. Då vi är experter på samverkan kan vi agera direkt och snabbare än någon annan ha igång personer att arbeta kreativt för problemlösning.

 

  • Facilitera riskanalyser i syfte att identifiera var risker för oegentligheter är som störst.

Leverabler: Riskanalays inklusive åtgärdsplan för korrigerinag av brister.

 

  • Proaktiv medarbetardialog: syftar till att stimulera en transparent och utvecklande kultur, där människor vågar och vill vara öppna mot varandra. Används för att skapa samsyn kring underliggande problem och gemensamt ägande av de åtgärder som man vill göra för att nå ett nytt önskat läge, dvs ett "nyläge".

Leverabler: Nulägesanalys, åtgärdsplan för att nå nyläge.

 

 

 

Copyright 2009-2014 CCG Europe AB © All Rights Reserved