Implementering
Hem

WHISTLEBLOWING CENTRE

Dansk | English | Norsk | Svenska

Implementering - snabbt, kollaborativt, kostnadseffektivt!

Unika egenskaper

 

Kompetens: vid önskan/behov involveras rättsväsendet ex. jurister i processen. Alla kan delta helt kollaborativt från plats och på tider som passar dem bäst. Därmed får man ökad tillgänglighet till rätt kompetens och man når snabbare säkra lösningar. CCG kvalitetssäkrar alla leveranser - i alla led!

 

 

Anonymitet: vi väljer anonymisering av dialoger, analyser, och andra aktiviteter som t.ex. workshopar när ärendet så kräver eller när visslare skall samverka i processen.

Vi använder styrkan med anonymisering situationsanpassat för att få fram fakta och åsikter som annars påverkas av politik, hierarki, och personliga agendor.

 

Säkrad verksamhet: Ärenden bearbetas snabbt och smidigt i säkra anonyma kollaborativa samarbetstjänster.

 

Användarvänligt: Människor kan delta från plats och på tidpunkt som de själva väljer. Även visselblåsare kan involveras i de kollaborativa aktiviteterna - självklart helt anonymt.

Implementering

 

Danmarks ekonomi-bloggare #1 - Alexandra Krautwald

Visselblåsar-funktioner implementeras i medverkan av personal och intressenter. CCG hjälper organisationer genom att utforma och facilitera whistleblowing-tjänster på ett helt nytt sätt. Vi implementerar med engagerande och effektiva kollaborativa tjänster. Vi har årtionden av erfarenheter att driva kollaborativa utmaningar till konstruktiva slutsatser ofattbart snabbt.

 

Ärenden om oegentligheter hanteras i ärendehanteringen och när de funnit sina optimala lösningar och åtgärder i åtgärdshanteringen, så hjälper CCG till med snabb implementering av dessa lösningar. Vi når acceptans och hållbarhet genom inkluderande och transparanta aktiviteter. Klyschan "alla skall med" är för CCG i högsta grad en realitet! Vår samverkansplattform gör ingen skillnad på om det är 10 eller 10'000 personer i samma process.

 

Unlock the power of people!

 

CCG:s tjänsteavtal - implementering - erbjuder

Vid implementering av visselblåsartjänst:

 

  • Intressentanalys - syfte är att identifiera alla intressenter, deras funktion och ansvar, samt de krav och behov av visslarfunktion de har. Detta arbete sker helt kollaborativt där ansvarig person hos kund engagerar utvalda personer att delta i den session som CCG sätter upp och faciliterar.

 

  • Kravanalys - syfte är att identifiera regulatoriska och funktionella krav på tjänsten. Kan göras som del av intressentanalys eller enskilt.
    Process för Järfälla kommun

  • Dokumentering av process och tjänst - här tar vi fram och dokumenterar tjänstens process på era mallar att användas i interna kommunikations och utbildningasaktiviteter. Presentationer i powerpoint eller kompletta vägledningar i MS Word levereras enligt önskan.

 

  • Kundunik anmälningsformulär till hemsida - här utgår vi från vårt standard-formulär och gör de anpassningar ni önskar. Syftar till att göra anmälningssidan till en känd och trygg plats, samt att den blir fullt anpassad till er processbeskrivning. Med harmoniserat och integrerat flöde säkerställs att anställda lätt kan föra fram sitt ärende och att de upplever tjänsten som en naturlig del av befintliga rutiner.

 

  • Kommunikationsplan - syfte är att, utifrån identifierade intressenter, utveckla VAD som skall kommuniceras, HUR det skall göras, och NÄR i tiden det skall ske för att säkerställa att relevanta effektmål nås. Effektmål tas fram som del i arbetet och kategoriseras efter vad ni vill att respektive intressent skall VETA (KNOW), skall KÄNNA (FEEL), och som effekt av kommunikationen också skall GÖRA (Do).

 

  • Utbildning av ledningsgrupp, processansvariga, och andra utvalda medarbetare vilka bör ha mycket bra kunskap om visselblåsarfunktionen då de kommer att involveras i ärendehanteringen och/eller skall verka som ambassadörer för funktionen. Denna leverans utgår ifrån framtagen process- eller funktionsbeskrivning och kompletteras med exempel och information kring lagstiftning och existerande regelverk i syfte att ge en bredare kunskap.

 

  • Valideringstest - sker med utvalda personer hos er: Syfte är att provköra hela funktionen, samla erfarenhet (görs i samverkansplattform), och finna eventuella nya krav önskemål om förbättring/förändring. Valideringstestet avslutas med avstämningsmöte hos kund. Valideringstest påbörjas efter att funktionen är verifierad internt hos oss.

 

Åtgärdshanteringen definierar lösningar som skall implementeras:

 

Ärendeunika implementerings-aktiviteter sätter vi upp efter behov och i dialog med processansvarig. Det kan bli fråga om övergripande processer för att belysa underliggande problem. Exempelvis analys och utveckling av kärnvärden, policyer (uppförandekoder), genomförande av varumärkesprocesser, genomförande av medarbetardialoger, etc. eller så kan det bli en fråga om att involvera både jusrister, och andra experter i samverkan med egna intressenter för att nå en snabb lösning. Vad som skall göras defineras i åtgärdshanteringen.

 

Copyright 2009-2014 CCG Europe AB © All Rights Reserved